Việt Yên phấn đấu đào tạo nghề cho hơn 5.400 lao động qua đào tạo năm 2019

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+
Đọc bài viết
Năm 2019, huyện phấn đấu đào tạo nghề cho 5.420 lao động qua đào tạo; đào tạo nghề bằng nhiều hình thức như: kèm cặp nghề, truyền nghề, chuyển giao công nghệ...; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện đạt 69,5%; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề có chứng chỉ trở lên đạt 35,5%.
Ảnh minh họa. BGP/An Nhiên

Đó là mục tiêu trong Kế hoạch triển khai công tác giáo dục nghề nghiệp năm 2019 vừa được UBND huyện Việt Yên ban hành.

Kế hoạch nhằm đẩy mạnh xã hội hóa công tác đào tạo nghề; khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia công tác đào tạo nghề dưới nhiều hình thức như: truyền nghề, chuyển giao khoa học công nghệ...; huy động có hiệu quả các nguồn lực trong nhân dân, mở rộng sự tham gia và nâng cao vai trò của các thành phần kinh tế, đặc biệt là của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục nghề nghiệp cho người lao động trên địa bàn huyện; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện phấn đấu năm 2019 đạt 69,5%; lao động qua đào tạo nghề có chứng chỉ nghề trở lên đạt 35,5%.

Cụ thể, năm 2019, huyện phấn đấu đào tạo nghề cho 5.420 lao động qua đào tạo; đào tạo nghề bằng nhiều hình thức như: kèm cặp nghề, truyền nghề, chuyển giao công nghệ...; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện đạt 69,5%; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề có chứng chỉ trở lên đạt 35,5%.

Để đạt được kế hoạch trên, huyện Việt Yên tăng cường công tác tuyên truyền về các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về dạy nghề như: Chính sách về dạy nghề cho lao động nông thôn, Bộ đội xuất ngũ, thanh niên, người nghèo, người tàn tật... Phối hợp với các doanh nghiệp để tuyên truyền, tư vấn về việc làm và đào tạo nghề cho người lao động nhằm thu hút người lao động tham gia học nghề. Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia hoạt động đào tạo nghề; đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm.

Chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt việc khảo sát, nắm bắt nhu cầu học nghề của người lao động; số lượng lao động đã qua đào tạo; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo trên địa bàn. Khảo sát, nắm chắc kết quả đào tạo nghề để tuyển dụng lao động vào làm việc của các doanh nghiệp; kết quả bồi dưỡng, truyền nghề, kèm cặp nghề.... trên địa bàn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp thông qua nhiều kênh thông tin, đa dạng hình thức để đảm bảo đủ chỉ tiêu theo kế hoạch đã xây dựng.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh thu hút, đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Trung ương, của huyện, doanh nghiệp và nguồn xã hội hóa. Nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của huyện.

Đẩy mạnh xã hội hóa nguồn kinh phí thực hiện đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động trên địa bàn tỉnh. Tích cực, chủ động huy động các nguồn lực hợp pháp từ các địa phương, cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức... để tổ chức đào tạo nghề cho lao động đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao./.

An Nhiên

Trung bình (0 Bình chọn)