<a href="/danh-muc-cac-du-an-keu-goi-dau-tu">Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư</a> Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư

Ngày đăng: 12/10/2016
TT Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ Phương thức giao nhiệm vụ Thời gian thực hiện Mục tiêu chủ yếu ... Xem tiếp
Ngày đăng: 23/05/2016
STT Tên nhiệm vụ KH và CN Mã số nhiệm vụ Cấp quản lý Lĩnh vực Đơn vị chủ trì ... Xem tiếp
Ngày đăng: 14/03/2016
(Theo Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh) STT Tên nhiệm vụ KH và CN Mã số nhiệm vụ ... Xem tiếp

<a href="/chinh-sach-uu-dai-dau-tu">Chính sách ưu đãi đầu tư</a> Chính sách ưu đãi đầu tư

Ngày đăng: 14/11/2012
Xem chi tiết Công bố thông tin lựa chọn chủ đầu tư Dự án Khu trung tâm xúc tiến thương mại và nhà ở phường Mỹ độ, TPBG. Xem tiếp
Ngày đăng: 04/09/2012
Xem chi tiết Quyết định số 1180/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các dự án công bố lựa chọn Chủ đầu tư Xem tiếp
Ngày đăng: 21/08/2012
Xem chi tiết Quyết định số 1146/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các dự án công bố lựa chọn Chủ đầu tư Xem tiếp
Ngày đăng: 12/03/2012
Chi tiết Quyết định số 65/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức BOT, BT tỉnh Bắc Giang năm 2012 Xem tiếp