STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày hiệu lực Ngày ban hành Tệp tin
1 510/GM-UBND Mời họp ngày 04/01/2019; lúc 8h, tại Trụ sở Kho bạc Nhà nước tỉnh VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 26/12/2018 26/12/2018
2 598/SL-VP V/v Sao y Thông tư số 113/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 về quy định về giá trong hoạt động quy hoạch VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 26/12/2018 26/12/2018
3 511/GM-UBND V/v hoãn tổ chức cuộc họp ngày 27/12/2018 VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 26/12/2018 26/12/2018
4 599/SL-VP Sao lục CV số 17/BCDDTWW-VP ngày 14/12/2018 của BCĐ tổng điều tra Dân số và nhà ở TW v/v thống nhất nghiệp vụ trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 26/12/2018 26/12/2018
5 2001/QĐ-UBND QĐ v/v giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm - pu - chia theo QĐ số 57/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 24/12/2018 24/12/2018
6 2012/QĐ-UBND QĐ V/v xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2018 VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 24/12/2018 24/12/2018
7 2009/QĐ-UBND QĐ V/v tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 24/12/2018 24/12/2018
8 2010/QĐ-UBND QĐ V/v thưởng thành tích tấn công trấn áp tội phạm VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 24/12/2018 24/12/2018
9 509/GM-UBND V/v Mời họp ngày 27/12/2018; lúc 8h; tại Trụ sở UBND tỉnh VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 24/12/2018 24/12/2018
10 595/SL-VP Sao y Thông tư số 36/2018/TT-BCA ngày 05/12/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 24/12/2018 24/12/2018
11 1988/QĐ-UBND QĐ v/v tặng Bằng khen VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 21/12/2018 21/12/2018
12 507/GM-UBND Mời dự HN trực tuyến với các địa phương của Chính Phủ ( từ ngày 28 đến ngày 29/12/2018 tại VPUBND tỉnh ) VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 21/12/2018 21/12/2018
13 508/GM-UBND V/v Mời họp ngày 25/12/2018; lúc 13h30 tại Trụ sở UBND tỉnh VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 21/12/2018 21/12/2018
14 1986/QĐ-UBND QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hòa giải thương mại và trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 21/12/2018 21/12/2018
15 2000/QĐ-UBND QĐ V/v thành lập Tổ tư vấn truyền thông sự kiện khai hội Xuân và khai mạc Tuần Văn hóa- Du lịch "Khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử" năm 2019 VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 21/12/2018 21/12/2018
16 506/GM-UBND Mời dự công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT ( từ 15 giờ 30 ngày 25/12/2018 tại Sở Nông nghiệp và PTNT VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 21/12/2018 21/12/2018
17 822/QĐ-UBND QĐ v/v chuyển giao Trung tâm Hành chính công từ trực thuộc Sở Nội vụ về trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 20/12/2018 20/12/2018
18 502/GM-UBND Mời họp kiểm điểm tiến độ xây dựng báo cáo tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh ( từ 14 giờ ngày 24/12/2018 ) VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 20/12/2018 20/12/2018
19 504/GM-UBND V.v Mời họp ngày 26/12/2018; lúc 8h, tại Trụ sở UBND tỉnh VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 20/12/2018 20/12/2018
20 503/GM-UBND V.v Mời họp ngày 27/12/2018; lúc 8h, tại Trụ sở Ban quản lý các KCN VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 20/12/2018 20/12/2018