Quy định kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+
Đọc bài viết
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư có dân số dưới 700 hộ dân nhận mức hỗ trợ thấp nhất là 5 triệu đồng/năm
(Ảnh minh họa) BGP/Nguyễn Miền.

Theo đó, kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” bao gồm, ngân sách trung ương đảm bảo kinh phí thực hiện Cuộc vận động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội; ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí cho thực hiện Cuộc vận động ở cấp tỉnh, huyện; kinh phí huy động theo hình thức xã hội hóa và nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật thực hiện theo nguyên tắc cấp nào vận động cấp đó quản lý.

Cụ thể, nội dung chi cho Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, kinh phí đảm bảo thực hiện Cuộc vận động mức thấp nhất là 20 triệu đồng/năm/xã. Đối với các xã thuộc vùng khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; xã thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 582/2017/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ; mức chi thấp nhất cho các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo Quyết định số 131/2017/QĐ-TTg ngày 25/1/2017 của Thủ tướng là 25 triệu đồng/năm/xã.

Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư có dân số dưới 700 hộ dân nhận mức hỗ trợ thấp nhất là 5 triệu đồng/năm; khu dân cư có dân số từ 700 - 1.000 hộ dân nhận mức thấp nhất là 6 triệu đồng/năm; khu dân cư có 1.000 - 1.200 hộ dân nhận mức hỗ trợ thấp nhất là 7 triệu đồng/năm; khu dân cư có dân số trên 1.200 hộ dân nhận mức hỗ trợ thấp nhất là 8 triệu đồng/năm. Đối với các khu dân cư có dân số dưới 700 hộ dân nhưng thuộc các xã khó khăn, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo thì mức hỗ trợ thấp nhất là 6 triệu đồng/năm.

Đối với nội dung chi cho công tác khen thưởng được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. Chi cho hoạt động thông tin tuyên truyền thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định rõ mức chi cho tổ chức các đoàn kiểm tra, chỉ đạo, khảo sát; chi hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết; chi tổ chức tập huấn nghiệp vụ, đào tạo, bồi dưỡng; chi hỗ trợ cán bộ tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng thực hiện Cuộc vận động; các khoản chi in ấn các ấn phẩm, sách, tranh ảnh, tài liệu tuyên truyền, chi làm phim, xây dựng video, triển lãm và các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến thực hiện Cuộc vận động...

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

Xem chi tiết Thông tư tại đây./.

Trung bình (0 Bình chọn)