Trả lời ý kiến cử tri Trả lời ý kiến cử tri

Ngày đăng: 22/02/2019
STT Nội dung kiến nghị của cử tri Cơ quan tham mưu, giải quyết LĨNH VỰC KINH TẾ VÀ NGÂN SÁCH... Xem tiếp
Ngày đăng: 22/02/2019
STT Nội dung kiến nghị của cử tri Cơ quan tham mưu, giải quyết LĨNH VỰC KINH TẾ VÀ NGÂN SÁCH ... Xem tiếp
Ngày đăng: 21/02/2019
STT Nội dung kiến nghị của cử tri Cơ quan tham mưu, giải quyết LĨNH... Xem tiếp
Ngày đăng: 24/01/2019
STT Nội dung kiến nghị của cử tri Thời hạn dự kiến hoàn thành Cơ quan tham mưu, giải quyết ... Xem tiếp
Ngày đăng: 10/01/2019
STT Nội dung kiến nghị của cử tri Thời hạn dự kiến hoàn thành Cơ quan tham mưu, giải quyết ... Xem tiếp
Ngày đăng: 07/01/2019
STT Nội dung kiến nghị của cử tri Thời hạn dự kiến hoàn thành Cơ quan tham mưu, giải quyết ... Xem tiếp
Ngày đăng: 07/01/2019
STT Nội dung kiến nghị của cử tri Thời hạn dự kiến hoàn thành Cơ quan tham mưu, giải quyết ... Xem tiếp
Ngày đăng: 07/01/2019
STT Nội dung kiến nghị của cử tri Thời hạn dự kiến hoàn thành Cơ quan tham mưu, giải quyết ... Xem tiếp
Ngày đăng: 05/01/2019
STT Nội dung kiến nghị của cử tri Thời hạn dự kiến hoàn thành Cơ quan tham mưu, giải quyết ... Xem tiếp
Ngày đăng: 05/01/2019
STT Nội dung kiến nghị của cử tri Thời hạn dự kiến hoàn thành Cơ quan tham mưu, giải quyết   ... Xem tiếp