<a href="/dua-nghi-quyet-cua-dang-vao-cuoc-song">Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống</a> Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Ngày đăng: 26/11/2018
Năm 2017, BTV Huyện ủy Lục Nam (Bắc Giang) ban hành Đề án số 04-ĐA/HU về việc “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo”. Đến nay, hầu hết các chi bộ đã duy... Xem tiếp
Ngày đăng: 07/11/2018
Tháng 3/2017, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Đề án phát triển giao thông nông thôn, trong đó đề ra mục tiêu đến năm 2020 sẽ cứng hóa 60,3% đường thôn xóm. Thông qua các nguồn vốn lồng ghép, đặc biệt... Xem tiếp
Ngày đăng: 12/10/2018
Cách đây 70 năm, ngày 16/10/1948, đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh ký Quyết nghị số 29-QN/TW thành lập Ban Kiểm tra Trung ương. Đây là căn cứ để Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII đồng ý lấy ngày... Xem tiếp
Ngày đăng: 10/10/2018
Ngày 9/10, đồng chí Đỗ Đức Hà, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang làm trưởng đoàn công tác làm việc với BTV Huyện ủy Lục Ngạn về kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết... Xem tiếp
Ngày đăng: 24/09/2018
Tỉnh ủy Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các đảng đoàn, Ban cán sự Đảng; các cơ quan, sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh tiếp... Xem tiếp

<a href="/van-ban-trien-khai-nghi-quyet-dai-hoi-dang-bo-tinh">Văn bản triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh</a> Văn bản triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

Ngày đăng: 08/01/2018
Tỉnh ủy Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành... Xem tiếp
Ngày đăng: 14/04/2017
Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 07/3/2017 về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả... Xem tiếp
Ngày đăng: 09/01/2017
Tỉnh ủy Bắc Giang vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo... Xem tiếp
Ngày đăng: 11/10/2016
Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Giang vừa triển khai kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 – 2020. Xem tiếp
Ngày đăng: 27/09/2016
Ngày 23/9/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành Công văn số 431-CV/TU về việc tăng cường và nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội. Xem tiếp

<a href="/tin-tuc-dai-hoi-dang-cac-cap">Tin tức đại hội Đảng các cấp</a> Tin tức đại hội Đảng các cấp

Ngày đăng: 29/01/2016
Chiều 28/01, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương đã tổ chức thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam tới Đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt... Xem tiếp
Ngày đăng: 29/01/2016
Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa bế mạc ngày 28/1 với kết quả tốt đẹp. Đây không phải là nhận xét xuôi chiều, khuôn sáo mà là một thực tế không thể phủ nhận. Xem tiếp
Ngày đăng: 29/01/2016
Tối 28/1, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự dạ hội chủ đề “Niềm tin son sắt” chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao... Xem tiếp
Ngày đăng: 29/01/2016
Sáng 28/1, tại lễ bế mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ra mắt Đại hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII... Xem tiếp
Ngày đăng: 29/01/2016
Sáng 29/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Xem tiếp

<a href="/van-ban-huong-dan-cua-trung-uong-dang">Văn bản hướng dẫn của trung ương Đảng</a> Văn bản hướng dẫn của trung ương Đảng

Ngày đăng: 06/06/2018
Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ bảy khóa XII của Đảng phải được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực theo tinh thần... Xem tiếp
Ngày đăng: 30/05/2018
Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư vừa ký Quy định số 01-QĐi/TW quy định trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng. Xem tiếp
Ngày đăng: 24/05/2018
Cổng TTĐT tỉnh Bắc Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội... Xem tiếp
Ngày đăng: 23/05/2018
Ngày 21/5/2018, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức,... Xem tiếp
Ngày đăng: 21/05/2018
Ngày 19/5/2018, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ... Xem tiếp

<a href="/van-ban-huong-dan-cua-tinh-uy-bac-giang">Văn bản hướng dẫn của tỉnh ủy Bắc Giang</a> Văn bản hướng dẫn của tỉnh ủy Bắc Giang

Ngày đăng: 02/03/2015
Tỉnh ủy Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Theo đó, nội dung tuyên truyền được chia làm 3 đợt. Xem tiếp
Ngày đăng: 02/03/2015
Tỉnh ủy Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Theo đó, nội dung tuyên truyền được chia làm 3 đợt. Xem tiếp
Ngày đăng: 10/02/2015
TỈNH UỶ BẮC GIANG * Số 898-QĐ/TU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ... Xem tiếp
Ngày đăng: 10/02/2015
TỈNH UỶ BẮC GIANG * Số 899-QĐ/TU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Bắc Giang, ngày... Xem tiếp